Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksista

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän seurakunta
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä
014 636 611 
jyvaskylan.seurakunta(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri ja toimistonhoitaja Sirpa Ritvanen
040 162 3982
jklsrk.hautauspalvelut(at)evl.fi

Rekisterin nimi

Hautarekisteri ja haudanhoitosopimukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Seurakunnalla on hautaustoimilaissa (457/2003) säädetty velvollisuus ylläpitää yleistä hautausmaata. Hautausmaan ylläpito edellyttää vainajatietojen lisäksi myös henkilötietoja hautaoikeuden haltijasta ja haudanhoitosopimuksen tekijästä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) artiklan mukainen hautaustoimilaissa säädetty lakisääteinen velvollisuus pitää hautarekisteriä ja haudanhoitosopimukseen perustuvien tietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artiklan mukainen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä peruste.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Hautarekisterissä vainajasta tiedot:

 1. sukunimi ja etunimet
 2. syntymäaika tai henkilötunnus
 3. kuolinaika
 4. hautaamisajankohta
 5. hautaamistapa
 6. haudan sijainti
 7. hautaoikeuden voimassaoloaika
 8. tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata, jos asiasta on sovittu hautaa luovutet-taessa

Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään rekisteriin edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta tuhkan sijaintia. 

Hautaoikeuden haltijasta tiedot: nimi ja yhteystiedot.

Haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot: nimi ja yhteystiedot.

Tietolähteet

Vainajan tiedot saadaan kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä tai väestötietojärjestel-mästä. Hautaoikeuden haltijan ja haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot saadaan heiltä itseltään.

Tietojen luovutukset

Hautarekisterin ja haudanhoitosopimusten tietojen julkisuuteen ja tietojen luovut-tamiseen sovelletaan julkisuuslakia eli lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hautarekisterin tiedot on hautaustoimilaissa säädetty säilytettäväksi pysyvästi.

Haudanhoitosopimuksia säilytetään 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.  

Sinulla on oikeus: 

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista 
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle 
 • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi 
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.jita(at)evl.fi

Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä