Kuolinpesän maksuvapautushakemus


Kuolinpesä voi hakea maksuvapautusta Jyväskylän seurakunnan saatavista, jos kuolinpesän varat eivät riitä niiden maksuun. On kuitenkin huomattava, että seurakunnan saatavat ovat kuolinpesästä päältä päin maksettavia ns. pesänselvitysvelkoja. Pesänselvitysvelat on siis maksettava ennen muita kuolinpesän velkoja ja vainajan elinaikana syntyneitä velkoja.

Maksuvapautusta ei voida myöntää, jos maksukyvyttömyys johtuu siitä, että kuolinpesästä on lainvastaisesti maksettu muita kuin pesänselvitysvelkoja ensin.

Lisäksi on huomattava perintökaaren 21 luvun 4 §, jonka mukaan osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun, jollei toisin ole sovittu tai katsottava tarkoitetun taikka muualla toisin säädetä.

Maksuvapautusta voivat hakea pesän osakkaat yhdessä tai he voivat valtuuttaa yhden osakkaan tai muun henkilön tekemään hakemuksen. Lähtökohtaisesti yhdenkin kuolinpesän osakkaan tekemä hakemus voidaan kuitenkin käsitellä. Jos osakas on vajaavaltainen, käyttävät hänen puolestaan puhevaltaa hänen edunvalvojansa. Perunkirjoituksen uskottu mies ei voi pelkästään uskotun miehen tehtävän perusteella hakea maksuvapautusta, sillä hän ei lain mukaan edusta kuolinpesää. Jos kuolinpesään on määrätty tuomioistuimen päätöksellä pesänselvittäjä tai jos kuolinpesässä on testamenttiin perustuva testamentin toimeenpanija, voivat he tehdä hakemuksen.

Hakijan tulee perustella maksuvapautushakemus. Hakemukseen on liitettävä ko. vainajan jälkeen laadittu ja asianmukaisesti allekirjoitettu perukirja sekä mahdolliset valtakirjat.

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteella jklsrk.kirjaamo@evl.fi, postitse Jyväskylän seurakunta/kirjaamo, PL 103 40101 Jyväskylä tai tuomalla se seurakuntatoimiston infoon (Vapaudenkatu 47, avoinna klo 9–15).

Lisätietoja tarvittaessa: hallintojohtaja Keijo Mattila, keijo.mattila@evl.fi puh. 041 732 0487


MaksuvapautushakemusLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kysy lisää

Hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Vapaudenkatu 47, PL 103
40100 Jyväskylä