TIETOSUOJASELOSTE Seurakuntavaalit 2022

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän seurakunta

Vaihde 014 636 611

PL 103, 40101 Jyväskylä

Y-tunnus 0208301-4

jyvaskylan.seurakunta(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Hallinnon asiantuntija Eija Seuranen

puh. 040 535 4124, eija.seuranen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.jita@evl.fi

Rekisterin nimi

Seurakuntavaalien äänestäjien tiedot ovat osa Suomen evl.lut. kirkon Kirjuri jäsentietojärjestelmää, jonka yhteisrekisterinpitäjänä toimivat seurakunnat ja Kirkkohallitus.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Oikeutettu etu. 

Henkilöryhmät ja tietosisältö

Äänioikeutettujen luettelo on osa em. Kirjuri jäsentietojärjestelmää ja se sisältää seuraavat tiedot:

- henkilötunnus, etunimet, sukunimi, merkintä alle 18 vuotiaasta P16, P17, T16, T17

- itseoikaisusta merkinnät kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti

- luetteloon kirjataan äänioikeuden käyttäminen yliviivaamalla ja merkinnällä E22 (ennakkoäänestys) ja muulla merkinnällä varsinaisen vaalipäivän äänestys

Tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kirkon vaalijärjestyksen ja seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti siihen asti, kunnes seuraavat seurakuntavaalit järjestetään (pääsääntöisesti 4 v), jonka jälkeen äänioikeutettujen luettelot, listaukset ennakkoon äänestäneistä, lähetekirjeet ja äänestysliput hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti 2.8.2022 ja 5.8.2022 tietojen tarkastamista varten.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi