Tietosuojaseloste perheneuvonnan asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän seurakunta
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä
014 636 611 
jyvaskylan.seurakunta(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Pekka Puukko
Perheasian neuvottelukeskuksen johtaja
pekka.puukko(at)evl.fi
050 383 9273

Rekisterin nimi

Perheneuvonnan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on perheneuvonnan järjestäminen ja toteuttaminen. Perheneuvonnan perustehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen. Jos asiakassuhteessa käsitellään myös terveystietoja, näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 9(2)(h) artiklan mukainen terveys- ja sosiaalihuollollinen hoito. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteröityjä ovat perheneuvonnan asiakkaat. 

Asiakkaan perustiedot: nimi, yhteystiedot, perheenjäsenet, muut asiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt. Asiakkaan päiväkirja: käynnit, tapaamiset, tapahtumahistoria, keskustelun pääkohdat tarvittavalla tarkkuudella, ajanvaraukset.

Tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään haastattelemalla tai hänen toimittamistaan asiakirjoista. 

Asiakkaan antamalla valtakirjalla voidaan hankkia täydentäviä tietoja eri viranomaisilta. 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Kirkkolain 25 luvun 8 §:ssä säädetään diakoniatyön ja sielunhoitoa koskevien tietojen salassapidosta. 

Asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika

Perheneuvonnan asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen.

Tiedot hävitetään, kun viimeisestä asiakaskäynnistä tai muusta asiakkuuteen liittyvästä yhteydenpidosta on kulunut yli 5 vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus: 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.jita(at)evl.fi

Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä