Hautaan siunaaminen

 

Hautaan siunaaminen voi tapahtua siunauskappelissa, hautausmaalla tai kirkossa. Aika sovi­taan hautauspalvelussa. Yhteen toimitukseen siunauskappelissa on varattu aikaa 45 minuuttia. Mikäli etukä­teen tiedetään, että saattoväkeä on runsaasti, siunaustilaisuuteen kannattaa varata lisäaikaa.

Vainajan siunaa yleensä toimitusvuorossa oleva seurakunnan pappi. Omaiset voivat myös esittää toivomuksensa siunaavasta papista. Muista järjestelyistä on sovittava hautauspalvelussa.

Siunaava pappi sopii omaisten kanssa ajan, jolloin keskustellaan vainajasta sekä hautaan siunaamisesta ja mahdollisesta muistoti­laisuu­des­ta. Papilta omaiset voivat kysyä kaikesta hautauk­seen liitty­västä. 

Kappelien henkilökunta antaa pyydettäessä ohjeita ja neuvoja.

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaus on osa kirkon jumalanpalveluselämää. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan heille evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta.

Hautaan siunaaminen alkaa ja päättyy virrellä tai muulla sopivalla musiikilla. Siunaaminen voidaan toimittaa myös hautausmessun kaavan mukaan. Liturgisina väreinä käytetään ensisijaisesti valkoista, joka ilmaisee toivoa ja ylösnousemusta.

Hautaan siunaamisen ja hautausmessun kaavat ovat virsikirjan liitelehdillä. Siunaustilaisuuden yksityiskohdista ja laulettavista virsistä ja muusta musiikista sovitaan siunauksen toimittavan papin ja kanttorin kanssa. Hautausmusiikin tulee soveltua tilaisuuden jumalanpalvelusluonteeseen.

Vanha perinne on, että lähiomaiset asettuvat siunauskappeliin oikealle puolelle eteen ja muut sukulaiset heidän taakseen. Yhteisöiden edustajat, ystävät ja työtoverit sijoittuvat vasemmalle puolelle. Kantajiksi pyydetään tavallisimmin kuusi sukulaista, työtoveria, naapuria tai ystävää.

Hautaustoimisto järjestää kantajat pyynnöstä. Kantajien on hyvä sopia keskenään etukäteen paikoista arkun ympärillä. Perinteen mukaan vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen, toisin sanoen takim­maisiksi. Kun vainaja haudataan arkkuhautaan, arkku kannetaan päätössoiton aikana kappelista. Kanttori aloittaa loppusoiton, kun kan­tajat ovat asettuneet arkun luo.
Kantajat ovat pääl­lys­vaat­teissa, käsineet kädessä ja hattu päässä. Arkun jälkeen saattoon liittyvät lähiomai­set ja sen jälkeen muut hautajaisvieraat kantaen kukkalaitteitaan. Hautaussaatossa pappi kulkee yleensä arkun edellä.

Hautaan siunaaminen

Kukat lasketaan


a. tilaisuuden alussa, jolloin toimituksen alku on seuraava:
Virsi ja /tai muuta musiikkia
Kukkien laskeminen
Virsi

tai
b. tilaisuuden lopussa Herran siunauksen ja sitä mahdollisesti seuraavan virren (muun musiikin) jälkeen. Kukkien laskun jälkeen päätösvirsi ja/tai päätösmusiikki. 

tai
c. haudalla

Kukkien laskemisesta sovitaan toimituskeskustelussa

Arkkuhautauksessa pappi antaa saattoväelle kukkien käsittelyä, pukeutumista ja kirkosta poistumista koskevat ohjeet päätösvirren jälkeen ennen päätössoittoa. Arkku kannetaan päätössoiton aikana kappelista.

 

Mikäli vainaja tuhkataan, hautaan siunaaminen päättyy seuraavasti:

Päätösvirsi (ja päätössoitto)

Poistumista koskevat ohjeet

Kappelista/kirkosta poistuminen (ei musiikkia)