Tietosuojaseloste kirkollisten toimitusvarausten sekä leiri- ja tapahtumavarausten asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän seurakunta
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä
014 636 611 
jyvaskylan.seurakunta(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Tiina Hämäläinen
tiina.hamalainen(at)evl.fi
0504414213
Seurakuntatoimisto
Vapaudenkatu 47
40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö (leirikeskusvaraukset)

Johanna Pietiläinen
johanna.pietilainen(at)evl.fi
0417317795
Vesalan leiri- ja toimintakeskus
Neulakankaantie 61
41940 Jyväskylä

Rekisterin nimi

Kirkollisten toimitusvarausten sekä leiri- ja tapahtumavarausten asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Toteuttaakseen kirkon tehtävää, seurakunnalla on Kirkkolaissa (1054/1993) säädetty velvollisuuus huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. 

Kirkon perustehtävän hoitamiseksi seurakunta järjestää erilaisia tapahtumia, rippileirejä, retkiä ja muita vastaavia tilaisuuksia. Lisäksi seurakunta vuokraa leirikeskuksia tai muita seurakunnan tiloja koulutustilaisuuksiin, perhejuhliin sekä muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan hyödyntää seurakunnan tiedottamisessa, kuten lähettämällä ennakkotietoa seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen. Jos asiakassuhteessa käsitellään myös terveystietoja, näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 9(2)(h) artiklan mukainen terveys- ja sosiaalihuollollinen hoito. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteröityjä ovat seurakunnan toimintaan osallistuvat ja alaikäisten lasten osalta myös heidän huoltajansa sekä leirikeskuksia varaavat.

Asiakasrekisteri

käyttäjätunnus
syntymäaika tai henkilötunnus
yhteystiedot
kirkollisten toimitusvarausten tiedot
tapahtumatiedot
leirikeskusvaraukset

Kirkollisten toimitusvarausten tiedot (kaste, konfirmaatio, avioliiton solmiminen, hautaus yms.)

toimitustiedot (toimituksen tyyppi, aika ja paikka)
sukunimi ja etunimet sekä puolison tiedot tarvittaessa
syntymäaika tai henkilötunnus
yhteystiedot
tieto toimituksen suorittaneesta papista ja muista tarvittavista henkilöistä

Tapahtumatiedot (retki, leiri, pyhäkoulu, kerho, retriitti yms.)

tapahtumatiedot (tapahtuma, aika, paikka)
sukunimi ja etunimet sekä tarvittaessa huoltajan tiedot
syntymäaika tai henkilötunnus
laskutustiedot ja tiedot maksuvapaudesta
tarvittavat ruokavalio- ja terveystiedot
tieto tapahtuman järjestäjästä ja muista tarvittavista henkilöistä
tieto osallistujan kuvaus- ja julkaisuluvasta (valokuva, video)

Leirikeskusvaraustiedot

tapahtumatiedot (tapahtuma, aika, paikka, osallistujamäärä)
yhteyshenkilön sukunimi ja etunimet
yhteyshenkilön yhteystiedot
yhteisön Y-tunnus ja muut yhteystiedot tarvittaessa
laskutustiedot

Tietolähteet

Osallistujien tiedot saadaan heiltä itseltään tai heidän huoltajiltaan.

Tietojen luovutukset

Tietojen julkisuuteen ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia eli lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999).

Kirkollisia toimituksia (kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, hautaan siunaaminen) koskevat tiedot ja tieto toimituksen suorittaneesta papista siirretään pysyvästi säilytettäväksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmäänLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Kirkollisten toimitusten varaustiedot säilytetään 6 vuotta toimituksen päättymisen jälkeen.

Leiri-ilmoittautumisia säilytetään 10 vuotta leirin päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.  

Sinulla on oikeus: 

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista 
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle 
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi 
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.jita(at)evl.fi

Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä