Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-palvelussa, osoitteessa Domus.evl.fi

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

10§ Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Kuvaus salassa pidettävistä viranhaltijapäätösistä, joita ei julkaista verkossa. Tiedustelut  jklsrk.kirjaamo@evl.fi

Päättävä viranhaltija Päätös nro Pvm Päätöksen kuvaus Nähtävilläolo Salassapidon peruste
 Hallintojohtaja Keijo Mattila  76/2023  24.8.2023  Maksuvapautus kuolinpesälle  24.8.-14.9.2023  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 k.
 Hallintojohtaja Keijo Mattila  77/2023  8.9.2023  Maksuvapautus musiikkileikkikoulumaksusta  8.9.-29.9.2023  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 k. ja 32 k.
 Hallintojohtaja Keijo Mattila  78/2023  8.9.2023  Maksuvapautus musiikkileikkikoulumaksusta  8.9.-29.9.2023  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 k. ja 32 k.
 Hallintojohtaja Keijo Mattila  79/2023 13.9.2023  Maksuvapautus kuolinpesälle  13.9.-4.10.2023  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 k.