Ohjeistusta kuolinpesien hoitajille

Maksuvapautus hautaustoimen maksuista ja aluekeskusrekisterin virkatodistusmaksuista voidaan myöntää kuolinpesälle vain, jos maksusta vapauttamiselle on laissa säädetty peruste. Perusteet ovat seuraavat:

 
Hautaustoimen maksuista vapautus voidaan hautaustoimilain 6 §:n 3 momentin myöntää kokonaan tai osittain, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä; maksuvapautus voi koskea myös tällaisen henkilön puolisoa. Lisätietoja hautauspalveluista puh. 040 162 3982 tai jklsrk.hautauspalvelut@evl.fi.


Alueellisen keskusrekisterin virkatodistukset ovat maksuttomia, jos maksuttomuudesta on lailla säädetty ja tilaaja esittää lakiperusteen tilausta tehdessään. Tällaisia perusteita on mm. poliisilaissa poliisin tilaamien todistusten osalta ja oikeusapulaissa, kun tilauksen tekee oikeusaputoimisto tai kun tilaaja esittää myönteisen oikeusapupäätöksen perunkirjoitukseen.

 
Kuolinpesän hoidossa on huomattava, että seurakunnan saatavat ovat lain mukaan kuolinpesästä päältä päin maksettavia ns. pesänselvitysvelkoja. Pesänselvitysvelat on siis maksettava erääntymisjärjestyksessä ennen muita kuolinpesän velkoja ja vainajan elinaikana syntyneitä velkoja. On huomattava myös, että mikäli kuolinpesän varat eivät riitä seurakunnan saatavien maksamiseen, tulee kuolinpesän tarvittaessa hakea hautausavustusta vainajan viimeisen kotipaikkakunnan hyvinvointialueelta täydentävänä toimeentulotukena. Myös muut tahot (esim. vainajan elinaikainen työantaja) voivat myöntää hautausavustuksia. 


Lisäksi on huomattava perintökaaren 21 luvun 4 §, jonka mukaan osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun, jollei toisin ole sovittu tai katsottava tarkoitetun taikka muualla toisin säädetä. Näin ollen seurakunnalta tilauksen tehnyt kuolinpesän osakas vastaa henkilökohtaisesti tilauksestaan.

 
Maksuvapautusta voivat edellä mainituissa tilanteissa hakea pesän osakkaat yhdessä tai he voivat valtuuttaa yhden osakkaan tai muun henkilön tekemään hakemuksen. Lähtökohtaisesti yhdenkin kuolinpesän osakkaan tekemä hakemus voidaan kuitenkin käsitellä. Jos osakas on vajaavaltainen, käyttävät hänen puolestaan puhevaltaa hänen edunvalvojansa. Perunkirjoituksen uskottu mies ei voi pelkästään uskotun miehen tehtävän perusteella hakea maksuvapautusta, sillä hän ei lain mukaan edusta kuolinpesää. Jos kuolinpesään on määrätty tuomioistuimen päätöksellä pesänselvittäjä tai jos kuolinpesässä on testamenttiin perustuva testamentin toimeenpanija, voivat he tehdä hakemuksen.

Hakemus, josta käy ilmi laissa säädetty peruste toimitetaan kirjaamoon jklsrk.kirjaamo@evl.fi, käyntiosoite Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä. Hakemukseen on liitettävä ko. vainajan jälkeen laadittu ja asianmukaisesti allekirjoitettu perukirja sekä mahdolliset valtakirjat. 


Lisätietoja tarvittaessa: hallintojohtaja Keijo Mattila, keijo.mattila@evl.fi  p. 041 732 0487 
 


 

Kysy lisää

Hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Vapaudenkatu 47, PL 103
40100 Jyväskylä