Kirkkoon kuulumattoman hautaus

Jos kirkkoon kuulumatonta haudattaessa omaiset haluavat saada kappelin käyttöön­sä, heidän on käännyttävä seurakunnan hautauspalvelun puoleen. Hautauspalvelusta kerrotaan käyttö­oikeu­den ehdot ja varataan aika kappelista.


Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät ja jos siunaamiselle on olemassa muut kirkkojärjestyksen mainitsemat edellytykset.

Hautauspalvelussa tulee mainita, että vainaja ei kuulunut kirkkoon. Tällöin omaiset ohjataan keskustelemaan kirkkoherranvirastossa työskentelevän päivystävän papin kanssa. Keskustelussa pyritään selvittäämään, onko kirkkojärjestyksen mukaisia edellytyksiä kirkolliselle hautaan siunaamiselle olemassa.
Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen perusteella katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.
Jos vainajan kielteinen kanta on tiedossa, siunausta ei saa toimittaa, vaikka omaiset tätä toivoisivatkin. Viime kädessä päivystävä pappi ratkaisee, voidaanko pyyntöön suostua.
Yksittäisellä papilla on kuitenkin henkilökohtainen oikeus kieltäytyä toimittamasta kirkkoon kuulumattoman vainajan siunausta.

Kappelia voidaan käyttää vain kirkollisiin hautaan siunaamisiin. Luterilaisten pappien toimittamien siunausten lisäksi mahdollisia ovat muiden kristillisten kirkkojen pappien toimittamat hautaan siunaamiset.