Talousarvioavustusten antamisen periaatteet ja käytänteet

Kirkkoneuvosto on 20.8.2014 (§129) päättänyt Jyväskylän seurakunnan ns. talousarvioavustusten myöntämisen perusteista ja käytänteistä.

Kirkkolain 4 luvun 1 §:

”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Seurakunnan varoja voidaan jakaa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat edellä mainittuihin seurakunnan tehtäviin tai tukevat näiden tehtävien toteuttamisesta.

Vuosittain erikseen myönnettäviä talousarvioavustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Haettavista avustuksista tiedotetaan Henki & Elämä -lehdessä sekä seurakunnan internet-sivuilla. Kirkkoneuvosto myöntää avustukset tammikuussa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa alla olevan taulukon mukaisesti

 

Taulukko a)

 

75 %

15 %

10 %

Toteuttaja

Paikalliset toimijat

Valtakunnalliset toimijat

Paikalliset ja/tai valtakunnalliset toimijat

Erityistä

vähintään 60 % musiikkitoimintaan

 

 

Myöntäjä

kirkkoneuvosto tammi-helmikuu

kirkkoneuvosto tammi-helmikuu

johtoryhmä

Maksu

helmi-maaliskuu

helmi-maaliskuu

tarpeen mukaan

Vaadittavat liitteet

toiminta/hankesuunni-telma avustuksen käyttämisestä, kuvaus hakijan ja seurakunnan välisestä yhteistyösuunnitelmasta ja/tai aloitetusta yhteistoiminnasta, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus

toiminta/hankesuun-nitelma avustuksen käyttämisestä, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus

kuten paikallisilta ja valtakunnallisilta toimijoilta tilanteen mukaan

Talousarvioavustusten hakuajat:

v. 2016 talousarvioavustuksista lähtien 30.9. mennessä

 

Kukin rekisteröity paikallinen yhdistys ja/tai sen valtakunnallinen kattojärjestö voi vuosittain saada avustusta vain yhdestä talousarviolähteestä

Vastuukanttori ja kuorotoiminnan kehittämisestä vastaava kanttori osallistuvat musiikkitoimintaan esitettävien hakemusten arviointiin vuodelle 2016 myönnettävien avustusten hakuprosessista alkaen.

Kirkkoneuvosto on tarkentanut yllä mainittuja talousarvioavustusten myöntämisperusteita kokouksessaan 8.6.2016 (127 §) siten, että niihin on lisätty avustuskategoriat musiikkiavustuksille ja lisätty joitain keskeisiä arviointiperiaatteita.

Talousarvioavustuksen määrää arvioitaessa kiinnitetään huomiota lisäksi seuraaviin seikkoihin

Paikalliset toimijat

Musiikkiryhmien  avustukset

A. Osallistuminen jumalanpalveluselämään ja muuhun seurakunnan toimintaan

B. Konserttitoiminnan laatu ja laajuus sekä sen merkitys seurakuntatoiminnalle

Avustussummat:       A          500-1500€

                                  A+B      1000-2500€

Muut paikalliset toimijat

Toiminnan laatu ja laajuus. Toiminta tukee seurakunnan tehtävän toteuttamista.

Avustussummat:       500-1000€ 

Valtakunnalliset toimijat (max 25%)

Toiminnan laatu ja laajuus. Toiminta tukee seurakunnan tehtävän toteuttamista.

Avustussummat:        250-1000€    

Seurakunta arvioi avustusta myöntäessään myös avustuksen hakijan taloudellista tilannetta ja tuen tarvetta.

 

Vuoden 2019 talousarvioavustusten haku 30.9.2018 mennessä. Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:

Jyväskylän seurakunta/Hallintopalvelut
PL 103
40101 Jyväskylä 
 

Hakemuksen voi myös toimittaa seurakunnan Innovan toimipisteen ala-aulan infoon (Piippukatu 11) hakuajan loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto käsittelee vastaanotetut hakemuksen alkuvuodesta 2018. Päätökset postitetaan hakijoille näiden antamaan osoitteeseen.

 

Talousarvioavustusten hakuaika vuodelle 2019 on päättynyt.

Jälkihaku

Kirkkoneuvoston edellä mainitun päätöksen mukaisesti sekä paikallisilla että valtakunnallisilla toimijoilla on mahdollisuus hakea avustusta myös ns. jälkihaulla. Kirkkovaltuuston joulukuussa kullekin tulevalle vuodelle hyväksymästä määrärahasta kirkkoneuvosto jättää tammikuussa 10 % jakamatta. Tähän jako-osuuteen kohdistuvat hakemuksen käsitellään seurakunnan johtoryhmässä ja avustuspäätöksen tekee johtoryhmän esityksen mukaisesti hallintojohtaja.

 

Lomake vuoden 2018 talousarvioavustusten jälkihakua varten. Jälkihakemusten 1. erä käsitellään aikaisintaan helmi-maaliskuussa 2018 sen jälkeen kun kirkkoneuvosto on päättänyt hakuajan puitteissa tulleista avustusanomuksista.