Tietosuojaseloste perheasian neuvottelukeskuksen asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän seurakunta
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä
014 636 611 
jyvaskylan.seurakunta(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Pekka Puukko
Perheasian neuvottelukeskuksen johtaja
pekka.puukko(at)evl.fi
050 383 9273

Rekisterin nimi

Perheasian neuvottelukeskuksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on perheneuvonnan järjestäminen ja toteuttaminen. Perheneuvonnan perustehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Henkilötietojen käsitellään asiakkuuden hoitamista varten ja valtakunnallisen tilastotiedon tuottamiseksi.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteröityjä ovat perheneuvonnan asiakkaat. 

Asiakkaan nimi, äidinkieli, sukupuoli, syntymävuosi, kotikunta, puhelinnumero, siviilisääty, sosioekonominen asema, lasten lukumäärä, tulosyy, asiakkaan käyntipäivät, käynnin kesto ja neuvotteluun osallistuneet henkilöt.

Tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaan itse antamana. Alaikäisen lapsen tiedot antaa lapsen huoltaja.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Tiedot ovat salassa pidettäviä.  

Tilastoyhteenveto, jossa ei ole kenenkään yksittäisen asiakkaan tietoja, luovutetaan vuosittain Kirkkohallitukselle sekä tilastot ja moduulimäärät (=käyntimäärät) laskutusta varten sopijaosapuolille.Tilastoyhteenvetoja voidaan käyttää oman toiminnan suunnittelussa. 

Perheasiain neuvottelukeskus noudattaa lastensuojelulain (2007/417) 5 luvun 25 §:ssä, rikoslain (1889/39) 15 luvun 10 §:ssä ja kirkkolaissa (1993/1054) määrättyä vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuutta. 

Asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen.

Tiedot poistetaan viimeistään asiakkuuden päättymistä seuraavan kalenterivuoden jälkeen. Tietojen perusteella syntyneitä tilastotietoja säilytetään kuitenkin anonyymissä muodossa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.  

Sinulla on oikeus: 

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista 
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle 
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi 
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.jita(at)evl.fi

Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä