Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän seurakunta
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 47, 40100 Jyväskylä
014 636 611 
jyvaskylan.seurakunta(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Keijo Mattila
Jyväskylän seurakunta
PL 103 (Vapaudenkatu 47)
40101 JYVÄSKYLÄ
041 732 0487
keijo.mattila(at)evl.fi

Rekisterin nimi

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Tietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnon ja hallinnollisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen sekä hallinnon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen pitämällä hallinnolliseen päätöksentekoon osallistuvista sidonnaisuusrekisteriä.

Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi oma tai läheisen hyöty.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan mukainen rekisteröidyn suostumus. Suostumus annetaan kirjallisesti, ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumus peruutetaan kirjallisesti.  

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö


Rekisteröitäviä ovat kirkkovaltuuston 31.5.2022 5§ hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § mukaan:

 • Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Kirkkoneuvoston muu jäsen ja varajäsen
 • Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsen ja varajäsen
 • Arvioinnin johtokunnan jäsen ja varajäsen
 • Hallintojohtaja
 • Talousjohtaja
 • Henkilöstöjohtaja
 • Aluekeskusrekisterin johtaja
 • Kiinteistöpäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hautaustoimen päällikkö

Luottamushenkilön nimi ja luottamustehtävä sekä viranhaltijan tai työntekijän nimi ja tehtävänimike seurakunnassa. Rekisteröidyn antama ilmoitus siitä, että hänellä ei ole edellä mainitussa ohjesäännössä tarkoitettuja sidonnaisuuksia tai että hänellä on tällaisia sidonnaisuuksia. Ilmoitetuista sidonnaisuuksista seuraavat tiedot:

 • yhteisön nimi, toimiala, johto/luottamustehtävä;
 • ilmoitettu liike- ja ammattitoiminta ja toimiala;
 • liike- tai sijoitustoimintaa koskevan varallisuuden laatu ja omistusosuus;
 • liike- tai sijoitustoimintaa koskevan velan suuruusluokka ja peruste;

Tietolähteet


Tiedot saadaan luottamushenkilöltä sekä viranhaltijalta ja työntekijältä itseltään suostumuksen perusteella hänen toimittamastaan sidonnaisuuksien ilmoittamislomakkeelta.

Tietojen luovutukset

Sidonnaisuusrekisterin tiedot annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Sidonnaisuusilmoituksen antajan suostumuksella tiedot sidonnaisuuksista julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusrekisterin tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Sidonnaisuustiedot säilytetään sidonnaisuusrekisterissä luottamustoimen tai palvelussuhteen ajan. Jos rekisteröity on antanut suostumuksen tiedon julkaisemiseen, tiedot ovat esillä yleisessä tietoverkossa vastaavan ajan.

Tiedot rekisteristä sekä yleisestä tietoverkosta hävitetään, kun luottamustoimi tai palvelussuhde on päättynyt. Tällöin hävitetään myös alkuperäiset sidonnaisuusilmoitukset.  

Jos sidonnaisuusilmoituksen antaja peruuttaa suostumuksensa, tiedot rekisteristä ja yleisestä tietoverkosta poistetaan välittömästi. Myös alkuperäinen sidonnaisuusilmoitus hävitetään tällöin välittömästi.

Rekisteröidyn oikeudet


Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa antamasi suostumus, kun käsittely perustuu suostumukseesi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.jita(at)evl.fi

Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen


Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä