Uutislistaukseen

Kirkon perheneuvonnan kysyntä kasvussa

Kirkon perheneuvonnassa näkyviä ilmiöitä on kartoitettu viimeisten parin vuoden aikana perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä. Sekä koronapandemia että Ukrainan sota näkyvät vastauksissa. Molemmat ovat vaikuttaneet perheneuvonnan asiakkaiden elämään, ja muuttunut arki on nostanut erilaisia ilmiöitä näkyviin myös perheneuvonnassa.  

Vastausten perusteella kuluvana vuonna asiakkaiden käynneissä korostuivat erityisesti mielenterveyden kysymykset, ahdistuneisuus sekä taloudellinen huoli. Lisäksi näkyy se, etteivät asiakkaat saa oikeanlaista apua ja tukea muualta hakemistaan palveluista. 

Kyselyn tulosten perusteella yhä useampi ihminen hakeutuu Kirkon perheneuvonnan avun pariin. Kyselyyn vastasivat 30 perheasian neuvottelukeskuksen ammattilaiset. 

Korona-aika nosti esiin vanhemmuuden huolet 

Aiemmissa kyselyissä on korostunut erityisesti vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Myös asiakkaiden taloudellinen huoli sekä lähisuhdeväkivalta näkyivät aiempaa enemmän. Lisäksi viime vuosina kyselyssä on noussut esiin monien asioiden kasaantuminen, yksinäisyyden teemat, mielenterveyden ongelmat sekä yleinen ahdistus ja turhautuminen.  

Kirkon perheneuvonta on maksutonta 

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on kaikkiaan 40 ympäri Suomen, ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Vuonna 2021 Kirkon perheneuvonta tavoitti yli 17 000 asiakasta. 

Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen kysymyksistä tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.  

Kirkon perheneuvontaa tehdään kasvokkain, videovälitteisesti sekä puhelimitse. Koronan aikana kaikkialla käyttöön otettu videovälitteinen perheneuvonta on tullut kasvokkain tapahtuvan perheneuvonnan rinnalle.  

Kirkon perheneuvonta tarjoaa neuvontaa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kaikenlaisille perheille, pareille ja yksilöille sekä huolehtii, että jokainen asiakas voi kokea perheneuvonnan turvalliseksi ja hänen ainutlaatuisuuttaan kunnioittavaksi. Perheneuvonta toimii osana paikallista palveluverkostoa ja kohdentaa palvelua erityisesti heille, joille ei ole tarjolla muuta parisuhteen tukea.  

Tutustu: Perheasiain neuvottelukeskus Jyväskylässä

26.9.2022 13.25