Uutislistaukseen

Piispainkokouksen selonteko: ”Kirkossa on tilaa erilaisille perheille”

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on antanut kirkolliskokouksen siltä pyytämän selonteon voimassa olevasta avioliitto-opista seurakuntien ja papiston tueksi avioliittolain muuttuessa 1.3.2017. Avioliittoselonteon tavoitteena on selkiyttää avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua kirkossa.

Avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona. Lakimuutos ei myöskään vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

Selonteon mukaan pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi rukoilla maistraatissa avioliiton solmineiden puolesta ja kanssa soveltaen piispainkokouksen helmikuussa 2011 antamaa pastoraalista ohjetta vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Piispa voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tai muulla tavoin ohjeistaa hiippakuntansa pappeja.

Muussa seurakunnan toiminnassa käytäntöä ohjaa periaate, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.

Uusia tapoja keskustella tarvitaan

Selonteossa todetaan, että muutos tekee tarpeelliseksi löytää kirkossa tapoja keskustella uuden tilanteen tuomista kokemuksista ja näkökulmista.

"Luterilainen kirkko haluaa omalta osaltaan palvella ja tukea ihmisiä näiden kysymysten käsittelyssä. Samalla kirkossa tunnistetaan, ettei kirkko ole aina tähän kyennyt rakentavalla tavalla. Sen sanat ja teot ovat myös synnyttäneet kokemusta torjunnasta ja kunnioituksen puuttumisesta,” selonteossa todetaan.

Selonteon mukaan kirkossa on tilaa erilaisille perheille, yksineläville, eronneille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Kristuksessa kaikki ovat yhdenvertaisia.

Selonteossa muistutetaan, että uusi tilanne kutsuu kaikkia kirkon jäseniä tarkistamaan omia asenteitaan pitäen mittapuuna apostolin kehotusta: ”Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne”.

Jokainen ihminen on Jumalan kuva

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kirkko ei suhtaudu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ongelmana, vaan osana kirkkoa.

- Kysymme, miten voimme kirkkona heitä palvella siinä missä muitakin kirkon jäseniä, Mäkinen sanoi.

Selonteko korostaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa.

- Jokainen ihminen on Jumalan kuva riippumatta iästä, alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai perhemuodosta.

Keskustelu jatkuu

Tiedotustilaisuudessa piispoilta kysyttiin myös seuraamuksista tapauksissa, jos yksittäinen pappi mahdollisesti vihkii samaa sukupuolta olevan parin. Tähän ei piispojen selonteko anna vastausta. Piispainkokous ei käsittele yksittäisten pappien toimia, vaan ne käsitellään hiippakunnittain.

Kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkkoon valmistuu myöhemmin syksyllä 2016.

Kirkkohallitus on saanut kirkolliskokoukselta tehtäväkseen myös valmistella keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat henkilöt voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä. Tämän keskustelumallin testaus ja käyttöönotto on toteutumassa tänä syksynä.

Lisäksi kirkolliskokouksessa annettiin keväällä 2016 ponsi ”Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta”. Aloitteessa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä. Aloitteen käsittely on vielä kesken kirkolliskokouksessa. Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran syysistunnossa 8.11.2016.

Kirkolliskokouksen kirkkohallitukselta tilaama avioliittoaiheinen tutkimus valmistuu Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemana syksyllä 2017. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa avioliiton kulttuuris-historiallista merkitystä, avioliiton psykologiaa, parisuhteen muutosta ja perhekäsitystä.

 

 

31.8.2016 16.09